PLATTDEUTSCH
IM HERZEN VON WESTFALEN

Bennätzken hiät met de Katte kuiert

Bennätzken hiät met de Katte kuiert

De Mama har de Miälke op me Diske staohn
un woll en Äogenschlag nao biuten henne gaohn.
Bennätzken siet se „Suihst diu dai Miälke hui?
Paß op, süs goiht dai Katte ues daobui!“

De Mama reppet sick un küemmet säo bius wuier,
dao sittet oppem Disk dat Katterduier,
is met me Koppe imme Potte amme schlecken
un dait diän Schmand sick näo vam Baort aflecken!

„Ei, Bennätzken, hewwick et nit faotens sagt,
diu Lümmel hiäst jao gar nit an de Miälke dacht!“

„Mama, iek hewwe doch all met de Katte kuiert,
dat aolle Duier hiät sick aower nit dran stoiert!“


aus dem Buch: „Van kleinen Luien“